Hodnocení jízdního stylu

Jindřich Pavlů 2.4.2019

Současné telematické systémy na trhu umožňují monitorovat řadu provozních parametrů. Z hlediska parametrů dopravně psychologických jsou jejich možnosti značně omezené. Nekladou důraz na individuální charakterové vlastnosti řidičů. Rozšířené telematické systémy pocházejí buď přímo z „prvovýroby“ od výrobců nákladních vozidel, nebo od závislých i nezávislých vývojářů produktů vozidel v ČR i zahraničí. Většina systémů je prioritně stavěna na sledování vozidel pomocí GPS. Sofistikovanější systémy mají částečné hodnocení jízdního stylu, včetně vyhodnocení spotřeby paliva (zpravidla systémy výrobců vozidel např. Volvo – Dynafleet, Renault – Optifleet, MAN – Telematics, Mercedes – Fleeboard, Scania – Fleet management aj.)

Z hlediska systémů vyhodnocení jízdního stylu řidiče jsou mnohé systémy zaměřeny spíše na vyhodnocení základních dat s využitím limitních hodnot. Ty jsou nastavovány IT programátory bez užší vazby na teoretické i praktické znalost a dovednosti z dané oblasti – a to jak vlastního provozu nákladních vozidel, tak i konstrukce motorů, jejich otáčkových charakteristik nebo ekonomického využití. Tento fakt je velmi dobře patrný zejména v oblasti využívání otáček motoru. Zde i značkové systémy mají nastaven limit v rozmezí 1 400 –1 600 ot/min.

CE Solution

Ze zkušeností společnosti CE Solutions, která se v rámci projektu ECODrive – Hospodárně a bezpečně na silnici, zabývá přes 10 let vzděláváním řidičů dopravních společností, ovšem vyplývá, že spotřebu paliva lze výrazně snížit vhodnou obsluhou – zásahem řidiče. Porušení nastaveného limitu, provázané odlišným zásahem řidiče, má na spotřebu pozitivní dopady. A nejen to, značný vliv má celý výcvik a změna v jízdním stylu i na čas dojezdu, který je dnes klíčovým prvkem v nákladní dopravě. Právě proto je nutná změna ve vyhodnocování jízdních stylů tak, aby systém byl pro řidiče podpůrný. A to je další oblast, kterou tento projekt řeší.

Kvantitativní x kvalitativní hodnocení

Většina manažerů a za řidiče odpovědných THP pracovníků, včetně dispečerů, aktuálně sbíraná data z vozidel využívá bez další hlubší znalosti souvislostí, právě jako hraniční hodnoty, pro odměňování řidičů. To do komunikace s řidiči vnáší časté rozpory a podněcuje nespokojenost řidičů. Spotřeba paliva je totiž jen výslednou hodnotou, která je ovlivněna mnoha faktory. Proto je důležitý přechod od kvantitativního hodnocení k hodnocení kvalitativnímu. Kvalitativní hodnocení jízdního stylu podpoří nejen spokojenost řidičů samotných. Rovněž zvýší vzájemné pochopení mezi vedoucími pracovníky a řidiči v době, kdy je ze všech stran hlášen velký nedostatek profesionálních řidičů. Komplexní řešení, které projekt zahrnuje, tak pozitivně podporuje i zaměstnanost v této oblasti a zvýšení prestiže povolání řidiče. Tuto část významně podporuje začlenění dopravně-psychologických vyšetření a hodnocení řidičů. To má ovšem ještě zásadnější dopad do následující oblasti.

Je patrné, že inovovaný telematický systém reaguje na poptávku dopravních a stavebních společností. Společnosti vyžadují kompletně vybavené dispečerské prostředí pro kontrolu a včasné upozornění na hospodárnost provozu, stav paliva v nádržích mobilních strojů, jízdních stylů řidičů, dodržování bezpečnostních přestávek a denních odpočinků v reálném čase. Výsledkem bude software, který umožní automatickou kontrolu těchto parametrů. Vyhodnocení jízdního stylu s včasným upozorněním řidiče i uživatele (dispečera), pokud se řidič odchýlí od individuálně nastaveného normativu svých řidičských schopností. Právě pro tyto vlastnosti by měl být projekt podpořen z veřejných zdrojů. Systém RMC přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti a hospodárnosti provozu mobilních strojů.

Způsobem vyhodnocení dat – data jsou sbírána po 0,3 – 1 vteřině a posílána do systému RMC, který provádí vyhodnocení. Primární data jsou přístupná zákazníkovi, může dojít k rychlému ověření vyhodnocení. Hodnocení jízdního stylu je tedy interaktivní, může velmi rychle reagovat na potřeby, změny a podobně. V konkurenčních systémech jsou dostupná pouze vyhodnocená data (nikoliv primární data). Vyhodnocení je provedeno pevně, bez možnosti do něho zasáhnout a tvůrčím způsobem vyhodnocení modifikovat.

Podobné články

Track a systém RMC

Track a systém RMC

Naše firma má dvě části. První větší část vyvíjí, vyrábí a instaluje zařízení Gcom na vozidla a stroje a poskytuje...

Kompletní sledování vozidel

Kompletní sledování vozidel

Kompletní sledování vozidel měří parametry motoru, jízdy, jízdní styl řidiče, dále práci příslušenství , jako je hydraulická ruka, sklápění. Obrací...